Nasilje među mladima podrazumijeva nasilje nad djetetom ili adolescentom a može se odnositi i na nasilje koje je počinilo dijete. Takav oblik nasilja uključuje zlostavljanje i zanemarivanje djece, silovanje, ubojstvo i ne-fatalni napad. Nasilje i školsko nasilje također se smatraju podskupinama nasilja među mladima. Faktori koji mogu zaštititi mlade od nasilja uključuju: povezanost s obitelji ili drugim odraslima; sposobnost rasprave o problemima s roditeljima; percepcija da su očekivanja roditelja od školskog uspjeha velika; česte zajedničke aktivnosti s roditeljima; uključivanje mladih u društvene aktivnosti; predanost školi; i stalna prisutnost roditelja tijekom barem jednog od sljedećeg: kad se dijete probudi, kad se vraća kući iz škole, tijekom večernjih obroka i kada odlazi u krevet.

Niz mjera može neizravno utjecati na faktore koji pridonose nasilju mladih. Programi koji se bave propadanjem zajednice (poboljšanje područja za igru ​​djece i pružanje nadziranih aktivnosti); zloupotreba alkohola; sigurnost oružja; vještine suočavanja s nenasiljem; a rješavanje ekonomskih pitanja također može pomoći u prevenciji nasilja među mladima. Nasilje u obitelji i zlostavljanje djece često se događaju u istom krugu ljudi. Djeca koja su svjedoci nasilja među roditeljima u opasnosti su od narušavanja vlastitog mentalnog zdravlja. Službe za prevenciju i zlostavljanje nasilja u obitelji mogu pomoći u prekidanju ciklusa nasilja za djecu.

  

  

Tisuće mladih svakodnevno doživljavaju nasilje u vlastitoj zajednici. Iako se opseg i vrste nasilja nad mladima razlikuju među zajednicama i demografskim skupinama, nasilje nad mladima negativno utječe na mlade u svim zajednicama - gradskim, prigradskim, ruralnim i plemenskim. Često je nasilje među mladima. Gotovo svaki peti srednjoškolac izvijestio je da je u prošloj godini maltretiran na školskom imanju, a otprilike 1 od 7 elektronički (SMS-ovi, Instagram, Facebook ili drugi društveni mediji). Nasilje mladih ubija i ranjava. Ubojstva su treći uzrok smrti mladih u dobi od 10 do 24 godine. Svakodnevno je  ~13 mladih žrtava ubojstava, a oko 1100 se liječi u hitnim odjelima zbog ne-fatalnih ozljeda povezanih s napadima.

U SAD-u, nasilje među mladima je „skupo“. Ubojstva mladih i ozljede povezane s fizičkim napadima rezultiraju više od 20 milijardi USD godišnje samo u kombiniranim medicinskim i izgubljenim produktivnostima, ne uključujući troškove povezane sa sustavom kaznenog pravosuđa, psihološke i socijalne posljedice za žrtve, počinitelje i njihove obitelji ili nastale troškove po zajednicama.

 

 

Kad je riječ o suzbijanju nasilja, ključne su strategije prevencije, intervencije i liječenja odnosno proces oporavka. Mnogo je mladih doživjelo traumatične događaje, uključujući fizičko, seksualno i emocionalno zlostavljanje; nasilje u obitelji i zajednici; prirodne katastrofe; i trajni, kumulativni učinak siromaštva, rasizma i ugnjetavanja. Ponavljano izlaganje traumatičnim događajima povećava rizik od nasilja među mladima.

Prevenciju ne može postići samo jedan sektor. Pravosuđe, javno zdravstvo, obrazovanje, zdravstvena zaštita (mentalna ili medicinska), vlada (lokalna, državna i savezna), socijalne službe, poslovanje, stanovanje, mediji i organizacije koje čine sektor civilnog društva, poput vjerskih organizacija, organizacija koje služe mladima, zaklada i drugih nevladinih organizacija. Osim toga, glasovi djece, mladih i obitelji koje su najviše pogođene nasiljem moraju biti u središtu. Zajedno možemo spriječiti i eliminirati nasilje i poboljšati život mladih u našoj sredini.

 

Engleska verzija (English Version) 

 

Youth violence can be violence either against or committed by a child or adolescent. Violent crimes include child abuse and neglect, rape, murder, and nonfatal assault. Bullying and school violence are also considered subsets of youth violence. Factors that may protect some youth from violence include: connectedness to family or other adults; ability to discuss problems with parents; the perception that parental expectations for school performance are high; frequent shared activities with parents; youth involvement in social activities; commitment to school; and the consistent presence of parent during at least one of the following: when awakening, when arriving home from school, during evening mealtimes, and when going to bed.

A number of measures may indirectly affect the factors that contribute to youth violence. Programs that address community deterioration (improving areas for children to play and providing supervised activities); alcohol abuse; gun safety; non violence coping skills; and economic issues can also help to prevent youth violence. Domestic violence and child abuse often occur in the same family. Children who witness violence between parents are at risk of serious mental health and other problems. Domestic violence prevention and abuse services can help break the cycle of violence for children.

Thousands of people experience youth violence every day. While the extent and types of youth violence vary across communities and demographic groups, youth violence negatively impacts youth in all communities—urban, suburban, rural, and tribal. Youth violence is common. Nearly 1 in 5 high school students reported being bullied on school property in the last year, and about 1 in 7 were electronically bullied (texting, Instagram, Facebook, or other social media).

Youth violence kills and injures. Homicide is the 3rd leading cause of death for young people ages 10-24. Each day, about 13 young people are victims of homicide and about 1,100 are treated in emergency departments for nonfatal assault-related injuries. Youth violence is costly. Youth homicides and nonfatal physical assault-related injuries result in more than $20 billion annually in combined medical and lost productivity costs alone, not including costs associated with the criminal justice system, psychological and social consequences for victims, perpetrators and their families, or costs incurred by communities.

 

Gangs and Criminal Exploitation: Special Report | CYP Now

 

Youth violence is a significant problem that affects thousands of young people each day, and in turn, their families, schools, and communities. Youth violence and crime affect a community's economic health, as well as individuals' physical and mental health and well-being. Homicide is the third leading cause of death for youth in the United States. In 2016, more than 530,000 young people ages 10-24 were treated in emergency departments for injuries sustained from violence. Youth violence typically involves young people hurting other peers. It can take different forms. Examples include fights, bullying, threats with weapons, and gang-related violence. A young person can be involved with youth violence as a victim, offender, or witness.

Youth violence is preventable. To prevent and eliminate violence and improve youth well-being, communities should employ evidence-based, comprehensive approaches that address the multiple factors that impact violence, both factors that increase risk of violence and factors that buffer against risk and promote positive youth development and well-being.

Prevention, intervention, and treatment strategies that are trauma-informed are key. Many youth have experienced traumatic events, including physical, sexual, and emotional abuse; family and community violence; natural disasters; and the ongoing, cumulative impact of poverty, racism, and oppression. Repeated exposure to traumatic events increases the risk of youth violence. Organizational trauma-informed care that is grounded in an understanding of the causes and consequences of trauma can promote resilience and healing, while reducing youth violence. Prevention cannot be accomplished by one sector alone. Justice, public health, education, health care (mental, behavioral, medical), government (local, state, and federal), social services, business, housing, media, and organizations that comprise the civil society sector, such as faith-based organizations, youth-serving organizations, foundations, and other non-governmental organizations all need to play a role. In addition, the voices of children, youth, and families who are most affected by violence must be front and center. Collectively, we can prevent and eliminate violence and improve well-being.

Izvori/Sources :

https://www.childrenssafetynetwork.org/injury-topics/youth-violence-prevention
https://www.cdc.gov/violenceprevention/youthviolence/fastfact.html
https://youth.gov/youth-topics/violence-prevention